СТАВ

Шановнi клієнти та партнери!
У зв'язку з ребрендингом Компанії
ми змiнили адресу
нашого основного сайту
jupiter.com.ua на
www.kniazha-life.com.ua
Главная Контакты Карта Сайта

Глосарій

А.

 • АНДЕРРАЙТИНГ
  АНДЕРРАЙТИНГ – всебічна оцінка ступеня ризику, який бере на себе Страховик при страхуванні; основні види андеррайтингу: медичний, фінансовий, професійний, хобі.
 • АНУЇТЕТ
  АНУЇТЕТ – здійснення страхової виплати у формі регулярних, послідовних страхових виплат протягом обумовленого Договором терміну або довічно.

В.

 • ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ
  ВАЛЮТА СТРАХУВАННЯ – валюта, в якій згідно з законодавством України можуть бути визначені грошові зобов’язання сторін за Договором.
 • ВИГОДОНАБУВАЧ
  ВИГОДОНАБУВАЧ – фізична чи юридична особа, призначена Страхувальником за згодою Застрахованої особи для одержання страхової виплати при настанні страхового випадку. Страхувальник може призначати кілька Вигодонабувачів за Договором страхування, а також змінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено Договором.
 • ВИКУПНА СУМА
  ВИКУПНА СУМА – сума, яка виплачується Страховиком у разі дострокового припинення дії договору страхування, розраховується математично на день припинення договору страхування життя залежно від періоду, протягом якого діяв договір страхування згідно з методикою, яка розроблена актуарієм і є невід’ємною частиною цих Правил.

Д.

 • ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ
  ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ – це письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов‘язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику або іншій особі, визначеній у Договорі страхування страхувальником, на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а Страхувальник зобов‘язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.

З.

 • ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА
  ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА - фізична особа, життя, здоров’я, працездатність та додаткова пенсія якої є предметом Договору страхування, укладеного між Страхувальником і Страховиком за умови письмової згоди такої Застрахованої особи, крім випадків передбачених законодавством України.

Н.

 • НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК
  НЕЩАСНИЙ ВИПАДОК – раптова, обмежена в часі, непередбачувана подія чи раптовий вплив на Застраховану особу небезпечних зовнішніх факторів (фізичних, хімічних, технічних чи ін.), які виникли незалежно від волі Застрахованої особи (Страхувальника, Вигодонабувача) і призвели до травматичного пошкодження, каліцтва або інших розладів здоров’я, функцій організму Застрахованої особи чи її смерті. За цими правилами до нещасних випадків зокрема, але не вичерпно відносяться такі події: стихійні явища природи, вибухи, опіки, обмороження, втоплення, наслідки удару блискавки або електричного струму, напад зловмисників, інших осіб чи тварин, раптове удушення, випадкове вдихання отруйних газів або парів, випадкове вживання отруйних або їдких хімічних речовин, недоброякісних харчових продуктів, вивихи суглобів, травми, отримані під час руху засобів транспорту чи транспортної катастрофи, при користуванні машинами, механізмами, зброєю, різними інструментами. Хвороби та їх наслідки, а також поступовий вплив зазначених вище факторів не вважаються нещасним випадком.

П.

 • ПЕРІОД ВИПЛАТ
  ПЕРІОД ВИПЛАТ – проміжок часу протягом якого здійснюється виплата ануїтету (додаткової пенсії).
 • ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ
  ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ – проміжок часу, що починається з моменту настання страхового випадку і триває до дати здійснення Страховиком страхової виплати, та протягом якого Страхувальник не має обов’язку вносити страхові внески, а Застрахована особа не перебуває під страховим захистом.
 • ПУБЛІЧНИЙ ДІЯЧ

  НАЦІОНАЛЬНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме: Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники; народні депутати України; Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; члени Вищої ради юстиції, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; Генеральний прокурор України та його заступники; Голова Служби безпеки України та його заступники; Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; Голова та члени Рахункової палати; члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; надзвичайні і повноважні посли; Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; державні службовці, посади яких віднесені до першої або другої категорії посад; керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.

  ІНОЗЕМНІ ПУБЛІЧНІ ДІЯЧІ - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; голови та члени правлінь центральних банків;члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління; керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.

  ДІЯЧІ, ЩО ВИКОНУЮТЬ ПОЛІТИЧНІ ФУНКЦІЇ В МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів;

  ПОВ’ЯЗАНИМИ особами є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки.

С.

 • СПАДКОЄМЕЦЬ
  СПАДКОЄМЕЦЬ – вказана у заповіті чи в законі особа, до якої переходять громадські права і обов’язки спадкодавця.
 • СТРАХОВА ВИПЛАТА
  СТРАХОВА ВИПЛАТА – грошова сума, що виплачується Страховиком після настання страхового випадку.
 • СТРАХОВА СУМА
  СТРАХОВА СУМА – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору страхування зобов’язаний провести виплату після настання страхового випадку. Розмір страхової суми та (або) розміри страхових виплат визначаються за домовленістю між страховиком та страхувальником під час укладання договору страхування або внесення змін до договору страхування, або у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 • СТРАХОВИК
  СТРАХОВИК - юридична особа, створена у формі акціонерного, повного, командитного товариства або товариства з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також та, що одержала у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності.
 • СТРАХОВИЙ ВИПАДОК
  СТРАХОВИЙ ВИПАДОК – подія, передбачена Договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов‘язок Страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) Страхувальнику, Застрахованій або іншій третій особі.
 • СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ
  СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ (страхове покриття)- стан, при якому у разі настання страхового випадку Страховик зобов’язаний здійснити визначену Договором страхування страхову виплату.
 • СТРАХОВИЙ ПЕРІОД
  СТРАХОВИЙ ПЕРІОД - проміжок часу, що дорівнює кожному наступному календарному року, починаючи з дати укладення Договору, за який Страхувальником вноситься страховий платіж та, протягом якого Застрахована особа перебуває під страховим захистом.
 • СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ
  СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (СТРАХОВИЙ ВНЕСОК, СТРАХОВА ПРЕМІЯ) – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
 • СТРАХОВИЙ ПОЛІС
  СТРАХОВИЙ ПОЛІС (ПОЛІС) – один з видів документів, який посвідчує факт укладення Договору страхування та є його формою.
 • СТРАХОВИЙ РИЗИК
  СТРАХОВИЙ РИЗИК – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності і випадковості настання.
 • СТРАХОВИЙ ТАРИФ
  СТРАХОВИЙ ТАРИФ – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений період страхування.
 • СТРАХУВАЛЬНИК
  СТРАХУВАЛЬНИК - дієздатна фізична особа або юридична особа, яка уклала Договір страхування із Страховиком.

Т.

 • ТРАНСПОРТНА ПОДІЯ
  ТРАНСПОРТНА ПОДІЯ - подія (небезпечний випадок), що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої Застрахована особа загинула або була травмована.

Х.

 • ХВОРОБА
  ХВОРОБА – захворювання, яке призвело до настання страхового випадку у період дії Договору страхування.

Залишились питання? Хочете залишити відгук? Заповніть форму нижче!

відправити

Про компанію

Новини та події

Партнерам

Клієнтам

Корпоративним клієнтам